Obchodné podmienky

 

OBCHODNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

7.5.2000

OBCHODNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Skrátená informatívna verzia (úplná verzia je uvedená nižšie).

 • V prípade akýchkoľvek nejasností nás vždy prosím kontaktujte, sme tu pre Vás :)
 • Vložením tovaru do košíka, zvolením spôsobu dopravy, vyplnením Vašich kontaktných údajov a odoslaním objednávky uzatvárate kúpnu zmluvu.
 • Sme si vedomí, že tovar nie vždy naplno naplní Vaše očakávania. Od kúpnej zmluvy môžete odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru.
 • Ešte pred prevzatím zásielky prosím skontrolujte, či nie je poškodená, Pokiaľ áno, zásielku nepreberajte prosím a informujte nás aj dopravu o tejto skutočnosti.
 • Reklamáciu, alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy môžete uplatniť na adrese Dr.HODINÁR, Pribinova 8, 811 09 Bratislava (email: remienky@drhodinar.sk, tel.: +421-907-748-454).

 

Prevádzkovateľ internetového portálu

Haló Bratislava, s. r. o

Bosákova 7

Bratislava 851 04

IČO: 46 088 601
Okresný súd Bratislava 1
Zložka: 71790/B
Kontakt: 0907 748 454

Adresa pre spätné zasielanie objednávok: Dr. Hodinár, Eurovea, Pribinova 8, 811 09  Bratislava

 

Zodpovedná osoba a kontakt

Ľubomír Kováč, +421 907 748 454, hodinar.eurovea@gmail.com

pondelok - piatok od 9:00-19:00. Emailom je možné nás kontaktovať priebežne. Snažíme sa odpovedať čo najskôr.

1) O registrácii a ochrane osobných údajov.

Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme Haló Bratislava s.r.o. a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. 

Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám výhradne za účelom plnenia kúpnej zmluvy, t.j. doručenie zásielky prepravnou službou, s ktorou má Prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu. 

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

Dobrovoľnou registráciou (zaškrtnutím možnosti "Chcem sa registrovať") súhlasíte so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona zmysle Zákona č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať písomnou formou na adrese  remienky@drhodinar.sk  . Údaje budú použité výhradne pre marketingové účely eshopu a prevádzkovateľa. Nebudú poskytnuté tretím stranám. 

 • Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná Zákonom č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska (prípadne ďalšia dodacia adresa, alebo fakturačná, či iná adresa vyplnená v objednávke), identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, či akékoľvek ďalšie údaje vyplnených kupujúcim v objednávkovom formulári (ďalej spoločne všetko ako "osobné údaje").
 • Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a na účely vedenia používateľského účtu. Ak nezvolia kupujúci inú možnosť, súhlasia so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež na účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzavretie kúpnej zmluvy.
 • Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom používateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladania informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch. 
 • Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdané tretím osobám.
 • Osobné údaje budú spracované počas neurčitej doby. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom, alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 • Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
 • V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci, alebo spracovateľ (čl. 9) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho, alebo v rozpore so zákonom, hlavne ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
  • požiadať predávajúceho, alebo spracovávateľa o vysvetlenie,
  • požadovať, aby predávajúci alebo spracovávateľ odstránil takto vzniknutý stav.
 • Ak požiada kupujúci o informácie o spracovaná svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nutne na poskytnutie informácie.

 

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

Cena tovaru a platobné podmienky

 • Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi
  • v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru,
  • bezplatným prevodom na účet predávajúceho (ďalej len "účet predávajúceho"; číslo účtu predávajúceho je spolu s variabilným symbolom pre danú platbu odosielané pri potvrdení objednávky);;
 • Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru.
 • Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu, alebo inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.
 • V prípade platby v hotovosti je kúpna cena spoplatnená pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
 • V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu naplnený od chvíle pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
 • Predávajúci je oprávnený, hlavne v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.  Predpis § 450 odst. 3 obchodného zákonníka sa nepoužije.
 • Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné kombinovať navzájom.
 • Ak je to v obchodnom styku obvykle, alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb spracovávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a pošle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho alebo ju vytlačí a priloží k odoslanému tovaru.

 

3) Druhy dopravy verejnými prepravcami:

Osobný odber

Objednávku je možné po predchádzajúcom dohovore vyzdvihnúť do 48 hodín, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. V ostatných prípadoch Vás budeme informovať. Objednávky je možné vyzdvihovať v "pracovnú dobu", teda v pondelok až v nedeľu od 10,00 hod. do 21,00 hod. (mimo štátnych sviatkov) v  prevádzke Dr. HODINÁR, OC Eurovea, Pribinova 8, v Bratislave. Doporučujeme vopred sa informovať na tel. čísle: 0917 70 65 75 o pracovných prestávkach, aby ste nemuseli prípadne čakať.

Tovar je doručovaný podľa preferencie zákazníka.

1) prepravnou balíkovou firmou DPD. 
Doručenie balíku je spravidla nasledujúci pracovný deň odo dňa prebratia balíka dopravcom. Balík je možné sledovať na portáli prepravcu

2) Slovenskou poštou ako poistený list.

 Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. 


Zákazník je povinný pri preberaní zásielky presvedčiť sa, že je zásielka nepoškodená a nejaví známky otvorenia. V opačnom prípade je povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť prepravcovi. Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní!

 

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

 O odoslaní zásielky je zákazník informovaný e-mailom.

4) Záruka a zodpovednosť za škodu

Daňový doklad Vám príde v elektronickej podobe do emailu. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná doba je 24 mesiacov. V žiadnom prípade nemožno zamieňať záručnú dobu so životnosťou výrobku. Životnosť výrobku ovplyvňuje spôsob a intenzita používania. 

 

5) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá v prípade  tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu.

V prípade, ak kupujúci odstúpi od zmluvy a využil predtým službu výmeny pracky na koženom remienku za svoju vlastnú pracku, bude mu účtovaný poplatok vo výške 15 € (poplatok za prevzatie zásielky, priradenie k objednávke, výmenu pracky za jeho pracku a po odstúpení od zmluvy opäť výmena pracky za štandardnú  a zaslanie naspäť zákazníkovi). V poplatku je už zahrnuté aj poštovné pri zasielaní pracky naspäť zákazníkovi.

 

7) Doručenie a dodacie podmienky

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

 • Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.

 • Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.

Ako zásielku pripraviť

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

8) Spôsoby úhrady

 • Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy. 
 • platba dopredu - pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet  
 • osobný odber - platí v hotovosti pri osobnom odbere. 

 

 

9) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.

10) Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na janka.kovacova.super.praca@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

12) Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať

Ak ste si nie istý ako postupovať, zavolajte nám, radi Vám poradíme! V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie:

Zašlite výrobok na adresu - "Dr. Hodinár, Eurovea, Pribinova 8, 811 09  Bratislava". Preprava je hradená stranou predávajúceho. Druhým spôsobom je osobné prinesenie reklamovaného tovaru na adresu : "Dr. Hodinár, Eurovea, Pribinova 8, 811 09  Bratislava". Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

V prípade akýchkoľvek nejasností nás prosím kontaktujte. 

Obchodné podmienky sú platné od 7.5.2020 do odvolania. 
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

 

Formulár odstúpenie od zmluvy